Thumbnail (Thu nhỏ)

Một hình ảnh thu nhỏ là một phiên bản nhỏ của một hình ảnh lớn, thường liên quan đến hình ảnh lớn hơn. Hình thu nhỏ thường được cất giữ trong gallery của [website] để cho phép người dùng duyệt một cách nhanh chóng thông qua bộ sưu tập các hình ảnh.

By English

A thumbnail image is a small version of a larger image, usually linked to the larger image. Thumbnails are typically used in web site galleries to allow the user to browse quickly through a collection of images.

Like Doanh nhân số