Title (Tiêu đề)

Trong thiết kế web, tiêu đề trang (được định nghĩa trong thẻ tiêu đề) được cho là từ khóa quan trọng nhất từ quan điểm nhìn nhận marketing [website]. Các tiêu đề trang được hiển thị trên thanh tiêu đề, bên phải ở trên cùng của trình duyệt, và nó giúp cả người truy cập và con bọ ([spider]) của công cụ tìm kiếm ([search engine]) chỉ dẫn nhanh chóng trong những nội dung ([content]) của trang. Tiêu đề cũng thường được hiển thị trong [SERP]. 

Trong khi điều quan trọng là phải có một thẻ tiêu đề với nhiều từ khóa ([keyword]) phong phú cho mỗi trang trên website, thì sự đồng thuận chung của một tiêu đề chính xác, duy nhất là hiệu quả hơn để tăng lưu lượng truy cập ([traffic]) đến website trong thời gian dài.

By English


In web design, the page title (defined in the TITLE tag) is arguably the most important tag from a web marketing point of view. The page title is displayed in the title bar, right at the top of the browser, and it gives both humans and search engine spiders a quick indication of the contents of the page. The title is typically also displayed in SERP's.

While it is important to have a keyword-rich title tag for each page on your site, the general consensus is that a unique, accurate title is more effective at driving traffic to your site over the long term

Like Doanh nhân số