TLD (Tên miền cấp cao nhất)

TLD là từ viết tắt của top level [domain], là phần cuối cùng của một tên miền [Internet]; hay nói cách khác, nó là những chữ đi sau dấu chấm cuối cùng của một tên miền. Ví dụ, trong tên miền www.vivicorp.com, tên miền cấp cao nhất là com (hoặc COM, vì tên miền không phân biệt dạng chữ).

By English


A top-level domain ( TLD ) is one of the domains at the highest level in the hierarchical Domain Name System of the Internet. The top-level domain names are installed in the root zone of the name space.For all domains in lower levels, it is the last part of the domain name , that is, the last label of a fully qualified domain name .For example, in the domain name www.example.com , the top-level domain is com (the "dot" and the word that follows it).

Like Doanh nhân số