Traffic (Lưu lượng truy cập)

Một khái niệm rất rộng liên quan đến mức độ hoạt động và số lượng người dùng trên một [website]. Nếu một cái gì đó được quảng cáo như là "sức hấp dẫn của lưu lượng", các nhà quảng cáo tuyên bố rằng nó có thể mang lại nhiều khách truy cập ([visitor]) đến website của bạn.

By English

A very broad term that refers to the amount of activity and/or the number of users on a web site. If something is advertised as a "traffic-magnet", the advertiser claims that it can bring many new visitors to your web site.

Like Doanh nhân số