Tweak (Tinh chỉnh )

Tweak là thuật ngữ dùng để chỉ việc thực hiện các cải tiến nhỏ. Tweak một website nghĩa là thay đổi một chút giao diện người dùng hoặc là tinh chỉnh hiệu suất của trang web để hiệu quả hơn, mà không cần đến việc thiết kế lại [website].

By English

To make small improvements. Tweaking a web site means to change the site's look or performance without doing a major re-design.

Like Doanh nhân số