Two-tier affiliate program (Chương trình liên kết hai cấp)

Chương trình liên kết làm việc trên cơ sở rằng hoa hồng được trả bởi một nhà cung cấp đối với một liên kết khi liên kết chuyển khách hàng đến cho nhà cung cấp. Ví dụ 10% số tiền bán. Chương trình liên kết hai cấp cũng hoạt động giống như vậy, nhưng các chi nhánh cũng bị cắt giảm khi một liên kết khác gửi khách hàng đến cho nhà cung cấp.

By English

Affiliate programs work on the basis that a commission is paid by a vendor to an affiliate when the affiliate refers customers to the vendor - for example, 10% of the sale amount. Two-tier affiliate programs do exactly the same, but affiliates also get a (smaller) cut when another affiliate they referred sends a customer to the vendor.

Like Doanh nhân số