Typosquatting (Bắt chước gần giống)

Đây là một thuật ngữ chỉ việc đăng ký tên miền giống với những tên miền ([domain]) phổ biến nhưng sai một lỗi chính tả thông thường, ví dụ như microsofr.com, với ý định đặt quảng cáo trên các tên miền sai chính tả và thu được lợi nhuận dựa vào lưu lượng đánh máy lỗi.

By English

Registering domain names that are common misspellings of popular domains, for example microsofr.com, with the intention of placing ads on the misspelled domain and cashing in on typo traffic. 

Like Doanh nhân số