Upload (Tải lên)

Trái ngược với tải xuống ([download]): tải lên là hình thức tải nội dung lên [website] thông qua [FTP] hoặc thông qua giao diện trình duyệt web. Trong web, đây là thuật ngữ chỉ việc tải một tài liệu từ máy khách (web client) đến máy chủ (web server) trong mô hình máy khách/máy chủ [Client/Server Model].

By English


The opposite of download: Loading content onto the web either through FTP or through a browser interface. In web terms: to transfer a file from a web client to a web server.

Like Doanh nhân số