URL

URL (Uniform Resource Locator) là một tên tưởng tượng cho một địa chỉ [website], ví dụ http://vivicorp.com/

By English

URL (Uniform Resource Locator) is a fancy name for a web site address, for example http://vivicorp.com/

Like Doanh nhân số