Usability testing (Kiểm tra tính khả dụng)

Kiểm tra tính khả dụng là kỹ thuật sử dụng thiết kế tương tác lấy người dùng làm trung tâm để đánh giá một sản phẩm bằng cách kiểm tra nó bằng người dùng. Kỹ thuật này tập trung vào việc đo lường khả năng con người hóa của sản phẩm nhằm tạo ra để đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng.

By English

Usability testing is a technique used in user-centered interaction design to evaluate a product by testing it on users. Usability testing focuses on measuring a human-made product's capacity to meet its intended purpose

Like Doanh nhân số