Usability (Tính khả dụng)

Tính khả dụng của một website đề cập đến mức độ dễ dàng truy cập [website] và nhanh chóng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm hoặc thực hiện một nhiệm vụ chẳng hạn như liên hệ với công ty. Nghiên cứu tính khả dụng rất quan trọng cho thương mại điện tử ([e-commerce]), mà mục đính chính là làm cho con đường của khách hàng đến với trang đặt mua hoặc trang đăng ký càng rõ ràng tốt. 

By English

Usability refers to how easily web site visitors can find what they are looking for or accomplish a task such as contacting the company. The study of usability is critical to e-commerce, where the aim is to make the customer's path to the order page or sign-up page as clear as possible

Like Doanh nhân số