Usage statistics (Thống kê người dùng)

Thống kê người dùng là thống kê quan trọng mà mỗi chủ [website] cần phải làm. Nó sẽ cung cấp số lượng lớn dữ liệu mà có thể sử dụng để định hình tương lai cho trang web. Chỉ với vài cú click chuột, chủ website có thể tìm hiểu các ý tưởng mới nhất đang làm việc hoặc những gì cần phải làm để có được nhiều khách truy cập vào trang web. Bất kỳ ai muốn website của mình thành công cần phải sử dụng Thống kê người dùng truy cập của họ.

By English

Usage Statistics are very important to have. They give you endless amounts of data that you can use to shape the future of your own Web site. With a few clicks of the mouse, you can find out if your latest idea is working or what you might need to do to get more visitors to your Web site.. Anybody who wants a successful Web site online needs usage statistics about their visitors.

Like Doanh nhân số