User-centered design (UCD) (Thiết kế với người dùng làm trọng tâm)

Theo nghĩa rộng, thiết kế với người dùng làm trọng tâm (UCD) là một loại thiết kế giao diện người dùng và quá trình mà những điều mong muốn, nhu cầu và những hạn chế của người sử dụng sản phẩm được quan tâm rộng rãi ở từng giai đoạn của quá trình thiết kế. 

By English

In broad terms, user-centered design (UCD) is a type of user interface design and a process in which the needs, wants, and limitations of end users of a product are given extensive attention at each stage of the design process. 

Like Doanh nhân số