User experience design (UXD) (Thiết kế trải nghiệm người dùng)

Thiết kế trải nghiệm người dùng là một bất kỳ khía cạnh của sự tương tác người dùng với hệ thống IT nhất định, bao gồm cả giao diện, đồ họa, thiết kế công nghiệp, tương tác vật lý và hướng dẫn. Trong hầu hết các trường hợp, thiết kế trải nghiệm người dùng bao gồm đầy đủ các thiết kế Human Computer Interaction (HCI) truyền thống và mở rộng nó bằng cách giải quyết tất cả các khía cạnh của sản phẩm hoặc dịch vụ theo cảm nhận của người sử dụng. 

By English

User Experience is any aspect of a person's interaction with a given IT system, including the interface, graphics, industrial design, physical interaction, and the manual.[1] In most cases, User Experience Design (UXD or UED) fully encompasses traditional Human-Computer Interaction (HCI) design, and extends it by addressing all aspects of a product or service as perceived by users

Like Doanh nhân số