User interface design (UID) (Thiết kế giao diện người dùng)

Thiết kế giao diện người dùng hoặc kỹ thuật giao diện người dùng là một thiết kế [website], máy tính, thiết bị, máy móc, thiết bị thông tin di động, và các ứng dụng phần mềm với trọng tâm là trải nghiệm và tương tác của người dùng. Mục đích của thiết kế giao diện người dùng là làm cho sự tương tác của người dùng đơn giản và hiệu quả nhất có thể, trong thuật ngữ của mục tiêu hướng người dùng hoàn thiện thì thường được gọi là thiết kế người dùng làm trọng tâm

By English

User interface design or user interface engineering is the design of websites, computers, appliances, machines, mobile communication devices, and software applications with the focus on the user's experience and interaction. The goal of user interface design is to make the user's interaction as simple and efficient as possible, in terms of accomplishing user goals—what is often called user-centered design.

Like Doanh nhân số