VPN (Mạng riêng ảo)

Mạng riêng ảo hay VPN (viết tắt cho Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính của các công ty, tập đoàn hay các tổ chức với nhau thông qua mạng [Internet] công cộng

By English

A virtual private network (VPN) extends a private network across a public network, such as the Internet

Like Doanh nhân số