Web application (Ứng dụng web)

Ứng dụng web là một ứng dụng được thiết kế để sử dụng trên các trang web thông qua trình duyệt, trái ngược với các chương trình độc lập như Microsoft Word.

Ứng dụng web được dùng để hiện thực Webmail, bán hàng trực tuyến, đấu giá trực tuyến, wiki, diễn đàn thảo luận, Weblog, MMORPG, Hệ quản trị nội dung, Phần mềm quản lý nguồn nhân lực và nhiều chức năng khác.

Ví dụ: một ứng dụng chơi bài trực tuyến trên máy tính là một chương trình ứng dụng web

By English


A program designed to be used on the web, using a browser, as opposed to a stand-alone program like Microsoft Word. Common web applications include webmail , online retail sales, online auctions , wikis and many other functions.

An example of a web program would be a casino slot machine game played online."

Like Doanh nhân số