XHTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng)

XHTML (Extensible HTML) là [HTML] mà viết lại để phù hợp với quy tắc [XML]

By English

XHTML (Extensible HTML) is HTML that rewritten to be compliant with XML rules

Like Doanh nhân số