Yottabyte (YB) (yottabyte (YB))

Vô cùng lớn. Một yottabyte (YB) bằng một septillion byte, nghĩa là bằng 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes. Con số này là quá lớn mà không hề có một giá trị YB của dữ liệu máy tính trên toàn bộ Web khắp thế giới. Năm 2006 nó được ước tính khoảng 160 exabyte. Đến năm 2009 là 500 exabyte. Khi nhận 1 triệu exabyte, chúng ta sẽ có 1 YB thông tin trên Web.

By English

It's big! One yottabyte (YB) is equal to one septillion bytes. That's 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes. It's so big that there isn't one YB worth of computer data on the entire Web. In 2006 it was estimated at 160 exabytes. By 2009 it was 500 exabytes. When we get to 1 million exabytes, we will have 1 YB of information on the Web!


Like Doanh nhân số