Zine / e-zine (Tạp chí / tạp chí điện tử)

Viết tắt của tạp chí, trên [internet] thường đề cập đến một tạp chí điện tử - thường được gọi là một bản tin. Zines thường được truyền thông qua email.

By English

Short for magazine, on the Net it usually refers to an electronic magazine - more commonly known as a newsletter. Zines are typically transmitted via email.

Like Doanh nhân số