Zone file (Khu tập tin)

Một khu tập tin có chứa các thông tin cần thiết để dịch một thêm miền thành địa chỉ IP ([IP address]) 

By English

A zone file contains the information needed to translate a domain name into an IP address.

Like Doanh nhân số